Zkoušky spojovacích materiálů Do skupiny spojovacích materiálů řadíme šrouby, vruty, svorníky (dále jen šrouby), matice, podložky, ale také kolíky, pružinové podložky apod. Nejčastěji používané normy, které uvádějí vlastnosti a zkoušení spojovacích materiálů, a jejich zkrácené názvy jsou následující:

Pro zadávání zkoušek nabízíme vzorový formulář Požadavku na zkoušky spojovacích materiálů. Formulář zahrnuje požadavky na zkoušení šroubů a matic z uhlíkových i antikorozních ocelí a s drobnými doplňky dle konkrétního výrobku a požadavků prakticky pokryje všechny zkoušky. Může být vodítkem pro zadavatele jakým způsobem identifikovat vzorky a specifikovat zkoušky. Údaje v záhlaví formuláře budou přepsány do protokolu.
Základní informace o mechanických vlastnostech šroubů z uhlíkových a legovaných ocelí poskytuje zkouška tahem na obrobených vzorcích: tažnost, mez kluzu a mez pevnosti, na kterou je přímo navázána uváděná pevnostní třída šroubů (i matic). Plnohodnotná zkouška vyžaduje dostatečnou délku šroubů. Na kratších šroubech může být nahrazena zkouškou na dokončených šroubech a doplněna zkouškou zkušebním zatížením, a na krátkých šroubech zkouškou krutem.

Na šroubech vyšších pevnostních tříd od třídy 8.8 se zkouší nauhličení a oduhličení, zda nedošlo k degradaci povrchu při zušlechťování.

Podle účelu použití mohou být požadovány zkoušky rázem v ohybu.

Pro upřesnění druhu a počtu zkoušek a zkušebních kusů doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.
Cena zkoušek spojovacích materiálů vychází z našeho platného ceníku.