Podpora 


Jak objednávat zkoušky:

MTL akceptuje řádné objednávky v papírové nebo elektronické podobě, nejlépe ve formátu PDF. Vlastní zadání zkoušek může být součástí objednávky nebo na technické příloze k objednávce. Zákazník může použít doporučené formuláře Požadavku na vykonání zkoušek, které nalezné v sekci Ke stažení.

V případě nejasností je vhodné zadání zkoušek konzultovat s pracovníky laboratoře. Konečná písemná forma zadání však musí být kompletní, nelze se odkazovat na posloupnost e-mailových konzultací nebo dokonce na telefonický rozhovor. Zadání musí obsahovat identifikaci zkušebního vzorku, údaje potřebné k vykonání zkoušky a další údaje, které zadavatel požaduje uvést do protokolu. Abychom minimalizovali chyby v přenosu údajů, tak do protokolu nepřepisujeme údaje z atestů, výkresů, z nečitelně popsaných vzorků apod., pouze to, co je v písemném zadání.

Dále je vhodné, aby v objednávce byl uveden technický kontakt k požadovaným zkouškám, způsob předání protokolu (poštou nebo osobní odběr), zda zákazník odebere zbytky zkušebních vzorků a těles, přítomnost inspektora u zkoušek atp.

Příklad požadavku na zkoušky hutního materiálu naleznete zde.

Příklad požadavku na zkoušky spojovacího materiálu naleznete zde.

Příklad požadavku na zkoušky svarového spoje naleznete zde.
Jak dodávat vzorky:

Materiál ke zkouškám, který dodáte do laboratoře, se nazývá zkušební vzorek, který by měl být jednoznačně identifikován. Vzorek se rozdělí na zkušební polotovary, z nichž se vyrobí zkušební tělesa pro jednotlivé zkoušky. Pro zkušební těleso se i s ohledem na jiné obory zkoušení rovněž vžilo používání přímo termínu vzorek.

Tvar a rozměry zkušebních těles jsou zpravidla dány zkušebním předpisem a jsou důležité pro správný výsledek zkoušky. Proto v našich laboratořích dáváme přednost výrobě zkušebních těles ve vlastní dílně, za jejichž výsledky můžeme ručit. Jsme schopni zpracovat materiál s profilem o rozměru maximálně 350 x 200 mm.

Při odebírání zkušebních vzorků je důležité vyloučit tepelné ovlivnění materiálu při dělení. Proto je vždy lepší dodat do laboratoře větší výřez materiálu s přídavkem. Minimální rozměr výřezu bez přídavku musí zahrnout požadovaný rozměr a množství zkušebních těles. Největší nároky má zkouška tahem, kde pro běžný hutní materiál požadujeme délku vzorku 250 až 300 mm podle tloušťky. V případech, kdy není dostatek materiálu, lze zkoušet i menší vzorky. Konečný rozměr vzorku pro požadované zkoušky doporučujeme konzultovat s pracovníky laboratoře.

Většina zkoušek tvářených výrobků je vázána na podélný nebo příčný směr vůči převládající deformaci. Na vzorcích plechů musí být proto směr tváření (podélný směr) vyznačen.

Na každém dodaném vzorku musí být označení korespondující s průvodní dokumentací. Značka by měla být čitelná a trvalá. Vyražené nebo vyjiskřené značky by neměly být umístěny uprostřed vzorku na povrchu, který bude použit ke zkouškám.
Kalkulace ceny a platby:

Ceny za vykonané zkoušky účtujeme dle platného ceníku. Cena za zkoušku je včetně výroby zkušebních těles. Náročnost výroby je zohledněna procentní přirážkou podle dělené tloušťky, zpravidla tloušťky plechu, stěny trubky atp. Přirážka se vztahuje například na přípravu metalografického výbrusu, ale nevztahuje se už na jeho hodnocení, pořízení fotosnímků, na sestavení protokolu.

Podle vašich konkrétních požadavků zpracujeme pro vás cenový návrh nebo zašleme platný ceník. Jestliže je předmětem zkoušení diagnostika poškození, zhoršených vlastností apod., není vhodné se smluvně vázat dopředu pevnou cenou, neboť rozsah zkoušení se může vyvíjet.

MTL jsou plátcem DPH. Přijímáme platby převodem i v hotovosti. Máme standardní lhůtu splatnosti 14 dnů. Delší lhůtu splatnosti je třeba předem projednat. Pro nové zákazníky nebo zákazníky, kteří v minulosti nedodrželi lhůty splatnosti, vystavujeme proforma faktury.
Protokoly o zkouškách:

Výstupem z laboratoře je protokol o zkouškách s odkazem na akreditaci a s kulatým razítkem.

Rozložení výsledků do protokolů záleží na volbě zákazníka. Nejpřehlednější způsob je uvádět na jednom protokolu výsledky všech zkoušek pro jeden vzorek, resp. pro jednu zkušební skupinu (lot, batch). Jestliže na jednom protokolu budeme uvádět výsledky pro více vzorků, tak by se mělo jednat o vzorky podobného charakteru se stejnými zkouškami. Je třeba ale počítat s tím, že se pak na jednom protokolu mohou vyskytnout vzorky s vyhovujícími výsledky a současně také vzorky s výsledky nevyhovujícími.

Výsledky uváděné v protokolech o zkouškách se týkají výhradně zkoušek vykonaných na dodaných vzorcích. Protokoly o zkouškách mohou sloužit jako podklad pro výrobce či dodavatele k vystavení Prohlášení o shodě nebo inspekčním orgánům jako podklad pro Inspekční certifikát, ale samotný Inspekční certifikát nomohou nahrazovat.

Výsledky zkoušek můžeme doplnit upřesňujícím komentářem a zasadit je do souvislostí s vlastnostmi a chováním materiálu. Zobecňující a spelukativní závěry uvádíme vždy mimo rámec akreditace.

Výsledky zkoušek, které mají charakter číselných nebo jednoduchých slovních výstupů můžeme kromě protokolu v češtině uvádět rovněž v protokolech v angličtině, případně v ruštině a němčině. Protokoly se složitějšími komentáři a závěry, které by mohly sloužit v reklamačním či arbitrážním řízení, uvádíme pouze v češtině.
Ke stažení:

Osvědčení o akreditaci  
Osvědčení o akreditaci v angličtině  
Příloha k osvědčení  
Příloha k osvědčení v angličtině  
     
Požadavek na vykonání zkoušek (obecný)
Požadavek na vykonání zkoušek - šrouby
Požadavek na vykonání zkoušek - svary